Вступники, які 26 липня будуть рекомендовані для зарахування на місце державного бюджету, мають подати оригінали документів до приймальної комісії СНУ імені Лесі Українки не пізніше 18-ї години 31 липня.

Перелік документів:

копію документа, що посвідчує особу;
оригінал документа про освіту та додаток до нього;
оригінали сертифікатів ЗНО;
4 кольорові фото 3×4;
оригінал довідки №13 (сільський коефіцієнт);
копію військово-облікового документа (для хлопців).
Зарахування вступників на державні місця до СНУ імені Лесі Українки відбудеться до 12-ї години 1 серпня.

6.2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти у межах Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 “Право” та 293 “Міжнародне право” можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) особисто пред’являє оригінали:

− документа, що посвідчує особу;

− військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

− документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. Особи, які вступають на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра, пред’являють дипломи з додатками до них спеціаліста та магістра відповідно, а також диплом бакалавра з додатком до нього (за наявності);

− документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 08 “Право”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” (за наявності). − документів, які підтверджують навчальні та наукові досягнення вступника (у випадках, передбачених цими Правилами прийому).

6.19. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) додає:

− копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

− копію військово-облікового документа − для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

− копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.

Особи, які вступають на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра, подають копії дипломів з додатками до них спеціаліста та магістра відповідно, а також диплома бакалавра з додатком до нього (за наявності);

− копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому, цими Правилами прийому випадках);

− чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.