5.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти:

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2019 р.
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників 30 серпня 2019 р.
Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями до 09 липня 2019 р.
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 18 год. 00 хв. 16 липня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18 год. 00 хв. 22 липня 2019 р.
Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки творчих конкурсів (для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, що подається до 15 березня на погодження до Міністерства освіти і науки України) 01 липня – 10 липня 2019 р. (проводяться в кілька сесій);   для спеціальності 025 “Музичне мистецтво”: 01 липня – 12 липня 2019 р. (проводяться в кілька сесій)
Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки додаткових сесій творчих конкурсів (для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 11 липня − 22 липня 2019 р.  
Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки вступних іспитів 17 липня – 22 липня 2019 р.  
Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки співбесід   17 липня – 19 липня 2019 р.  
Строки оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 12 год. 00 хв. 20 липня 2019 р.
Строки виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, а також подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення (вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2) до 10 год. 00 хв. 22 липня 2019 р.
Строки зарахування за державним замовленням (вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2) не пізніше 15 год. 00 хв. 22 липня 2019 р.
Виключення заяв зарахованих осіб на інші місця державного замовлення (зараховані за результатами співбесіди та за квотою-2) впродовж 22 липня 2019 р.
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 18 год. 00 хв. 26 липня 2019 р.
Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18 год. 00 хв. 31 липня 2019 р.
Строки надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції не раніше 12 год. 00 хв. 01 серпня 2019 р.
Строки особистого подання вступниками копій документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 06 серпня 2019 р.
Строки зарахування вступників           за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) − не пізніше 12 год. 00 хв.  01 серпня 2019 р.; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб − не пізніше 30 вересня 2019 р.
Строки переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому) не пізніше 09 серпня 2019 р.  

5.5. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти:

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р.  
Закінчення прийому заяв та документів 18 год. 00 хв. 22 липня 2019 р.
Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки фахових вступних випробувань   23 липня – 30 липня 2019 р.    
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 18 год. 00 хв. 31 липня 2019 р.  
Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення   до 18 год. 00 хв. 05 серпня 2019 р.
Строки надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 12 год. 00 хв. 06 серпня 2019 р.
Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця, які фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 18 год. 00 хв. 09 серпня 2019 р.  
Строки зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) − не пізніше 12 год. 00 хв.  06 серпня 2019 р.; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 10 серпня 2019 р.

5.7. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностями галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) за денною та заочною формами здобуття освіти:

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
  вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови  13 травня 2019 р.
Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 18 год. 00 хв. 03 червня 2019 р.
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 13 травня – 31 травня 2019 р.
Початок прийому заяв та документів (для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту) 10 липня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів (для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту) 23 липня 2019 р.
Початок прийому заяв та документів (для осіб, які вступають на основі вступних іспитів) 17 червня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів (для осіб, які вступають на основі вступних іспитів) 25 червня 2019 р.
Проведення основної сесії єдиного вступного іспиту 02 липня 2019 р.
Додаткова сесія єдиного вступного іспиту проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти
Проведення вступних іспитів з іноземної мови у Східноєвропейському  національному університеті  імені Лесі Українки у випадках, визначених  Умовами прийому 02 липня 2019 р. (проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту)
Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових  вступних випробувань (для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит) 05 липня − 26 липня 2019 р.
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням   не пізніше 05 серпня 2019 р.
Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного замовлення до 18 год. 00 хв. 10 серпня 2019 р.
Строки зарахування вступників за державним замовленням до 12 год. 00 хв. 11 серпня 2019 р.
Строки надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 12 год. 00 хв. 11 серпня 2019 р.
Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця, які фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18 год. 00 хв. 14 серпня 2019 р.
Строки зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 15 серпня 2019 р.  

5.8. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностями галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) за денною та заочною формами здобуття освіти особами, які вступають на основі вступних іспитів, замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання.

5.9. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти:

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
  вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 13 травня 2019 р.
Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 18 год. 00 хв. 03 червня 2019 р.
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 13 травня – 31 травня 2019 р.
Початок прийому заяв та документів (для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування) 10 липня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів (для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування) 23 липня 2019 р.
Початок прийому заяв та документів (для осіб, які вступають на основі вступних іспитів) 17 червня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів (для осіб, які вступають на основі вступних іспитів) 25 червня 2019 р.
Проведення основної сесії єдиного вступного іспиту 02 липня 2019 р.
Додаткова сесія єдиного вступного іспиту проводиться у строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти
Проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування 04 липня 2019 р.
Додаткова сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться у строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти
Проведення вступних іспитів з іноземної мови у Східноєвропейському  національному університеті  імені Лесі Українки у випадках, визначених  Умовами прийому 02 липня 2019 р. (проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту)
Проведення вступних іспитів (фахових вступних випробувань) у Східноєвропейському  національному університеті  імені Лесі Українки у випадках, визначених  Умовами прийому 04 липня 2019 р. (проводяться за графіком основної сесії єдиного фахового вступного випробування)
Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки додаткових фахових  вступних випробувань (для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування) 05 липня − 26 липня 2019 р.
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням    не пізніше 05 серпня 2019 р.
Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного замовлення до 18 год. 00 хв. 10 серпня 2019 р.
Строки зарахування вступників за державним замовленням до 12 год. 00 хв. 11 серпня 2019 р.
Строки надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 12 год. 00 хв. 11 серпня 2019 р.
Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця, які фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18 год. 00 хв. 14 серпня 2019 р.
Строки зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 15 серпня 2019 р.  
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Умов прийому) не пізніше 15 серпня 2019 р.  

5.10. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти особами, які вступають на основі вступних іспитів, замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання.